WEDDING BOOK Privacy Policy
Chính sách Quyền riêng tư của WEDDING BOOK

 • 1. Introduction / Giới thiệu

  Thanks for choosing Wedding Book's services!


  Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng dịch vụ của Wedding Book!


  This Website is operated by Wedding Book Vietnam Liability Limited Company - a company legally established and operating under the laws of the Socialist Republic of Vietnam. We would like to give you the best possible experience to ensure that you enjoy our service. To do this, your privacy and the security of your personal data is, and will always be, enormously important to us. So, we want to transparently explain how and why we gather, store, share and use your personal data - as well as outline the controls and choices you have around when and how you choose to share your personal data. And this Privacy Policy is incorporated and forms part of the Weddingbook Website's Terms and Conditions of Use. Your privacy is important to us so whether you are new to our services or a longtime user, please take the time to learn about our practices - and get in touch with us if you have any questions. Alternatively, if you do not agree with the content of this Policy, then please remember it is your choice whether you want to use the Weddingbook Service.


  Trang web này được điều hành bởi Công ty TNHH Wedding Book Vietnam, được thành lập và hoạt động theo pháp luật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi luôn muốn đảm bảo quý khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất từ những dịch vụ của công ty. Để làm được điều này, quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cá nhân của bạn đang, và sẽ luôn luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vì vậy chúng tôi muốn giải thích rõ ràng cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn - cũng như đưa ra những biện pháp kiểm soát lựa chọn về thời gian và cách thức chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn. Những điều này sẽ được kết hợp và tạo thành một phần của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web Weddingbook dưới đây. Dù bạn là khách hàng mới sử dụng dịch vụ hay là người dùng lâu năm, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu chính sách này - và liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Mặt khác, nếu bạn không đồng ý với chính sách của chúng tôi, hãy nhớ rằng bạn có quyền cân nhắc lựa chọn nên tiếp tục sử dụng dịch vụ Weddingbook hay không.


  This Privacy Policy does not apply to:


  Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng đối với:


  • Information obtained from third-party websites, platforms and / or applications ("Third Party Website") over which we do not control;

   Thông tin thu thập được từ các trang web, các nền tảng và / hoặc ứng dụng bên thứ ba (“Các Trang web bên thứ ba”) mà chúng tôi không kiểm soát;

  • Information obtained from third-party websites, platforms and / or applications ("Third Party Website") over which we do not control;

   Thông tin thu thập được từ các trang web, các nền tảng và / hoặc ứng dụng bên thứ ba (“Các Trang web bên thứ ba”) mà chúng tôi không kiểm soát;

 • 2. About this Policy / Về Chính sách này

  By using the Weddingbook Website, you agree to allow us to collect, use and disclose your personal information in accordance with this Privacy Policy. The Policy applies to all our services and any associated services (referred to as the ‘Weddingbook Service’). Please see the Terms and Conditions of Use (“Terms and Conditions of Use”) for more information about the terms governing your use of the Weddingbook Service.


  Bằng cách sử dụng Trang web Weddingbook, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Chính Sách này được áp dụng đối với tất cả các dịch vụ của Weddingbook và với bất kỳ dịch vụ liên quan nào (sau đây sẽ được gọi tắt là “Dịch Vụ Weddingbook”). Vui lòng xem thêm bản Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng (“Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng”) để hiểu rõ thêm về các điều khoản chi phối việc sử dụng Dịch vụ Weddingbook.


  From time to time, we may make one or more material changes in the way we collect or process your personal data, then we will provide you with more information or additional terms or policies. Unless stated otherwise when we introduce these new or additional services, it shall be subject to this Policy.


  Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể có một hoặc một vài sự thay đổi đáng kể trong cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin nếu có các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Trừ khi có quy định khác khi được giới thiệu, những dịch vụ mới hoặc dịch vụ bổ sung này sẽ tuân thủ theo Chính Sách này.


  The aim of this Policy is to:


  Mục tiêu của Chính Sách này là để:


  • Ensure that you understand what personal data we collect about you, the reasons why we collect and use it, and who we share it with;

   Đảm bảo rằng bạn hiểu chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân nào về bạn, lý do chúng tôi thu thập và sử dụng chúng, và chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai;

  • Explain the way we use the personal data that you share with us in order to give you a great experience when you are using the Weddingbook Service; and

   Giải thích cách chúng tôi sử dụng những dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để đem lại cho bạn trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng Dịch Vụ Weddingbook; và

  • Explain your rights and choices in relation to the personal data we collect and process about you and how we will protect your privacy.

   Giải thích các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý, và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

 • 3. Personal data we collect from you / Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

  “Personal Data” means information about you, from which you are identifiable, including but not limited to: your name, gender, date of birth, identity card number, nationality, address, phone number, email address, facebook address, bank information, marital status, your occupation, personal interests. Detail as follow:


  “Dữ liệu cá nhân” được hiểu là thông tin về bạn, mà từ đó bạn được nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: Tên, giới tính, ngày sinh, số chứng thực cá nhân (số hộ chiếu / chứng minh nhân dân / căn cước công dân), quốc tịch, địa chỉ (thông tin về nơi cư trú của bạn), số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ facebook, thông tin ngân hàng, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, sở thích cá nhân. Cụ thể như sau:


  User Data / Dữ Liệu Người Dùng

  This is the personal data that is provided by you or collected by us to enable you to sign up for and use the Weddingbook Service.


  Đây là loại dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp hoặc cho phép chúng tôi thu thập để giúp bạn có thể đăng ký và sử dụng Dịch Vụ Weddingbook.


  Some of the personal data we will ask you to provide is required in order to create your account. You also have the option to provide us with additional personal data in order to make your account more personalized.


  Một số dữ liệu cá nhân chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp là những dữ liệu cần thiết để tạo lập tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể lựa chọn cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu cá nhân bổ sung để cá nhân hoá thêm tài khoản của mình.


  The exact personal data we will collect depends on how you create an account, and whether you use third party services (such as Facebook) to sign up and use the Weddingbook Service. If you use a third party service to create an account, we will receive personal data via that third party service but only if you consent to that third party service sharing your personal data with us.


  Các dữ liệu cá nhân cụ thể mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào cách bạn tạo lập tài khoản, và liệu bạn có sử dụng dịch vụ bên thứ ba nào (như là Facebook) để đăng ký và sử dụng Dịch Vụ Weddingbook không. Nếu bạn sử dụng dịch vụ bên thứ ba để tạo lập tài khoản, chúng tôi sẽ nhận dữ liệu cá nhân của bạn thông qua dịch vụ bên thứ ba đó, nhưng chỉ khi bạn đồng ý cho dịch vụ bên thứ ba đó chia sẻ những dữ liệu đó với chúng tôi


  Usage Data / Dữ Liệu Sử Dụng

  This is the personal data that is collected about you when you’re accessing and/or using the Weddingbook Service, including:


  Dưới đây là các loại dữ liệu cá nhân về bạn được thu thập khi bạn đang truy cập và/hoặc sử dụng Dịch Vụ Weddingbook, bao gồm:


  • Information about your interactions with the Weddingbook Service such as your search queries (including the date and time of any requests you make), your browsing, searching and ordering history and other interactions with the Weddingbook Service.

   Thông tin về các tương tác của bạn với Dịch Vụ Weddingbook, như các câu hỏi bạn tìm kiếm (bao gồm cả ngày và thời điểm bạn yêu cầu), lịch sử duyệt web, tìm kiếm, đặt hàng và các tương tác khác của bạn với Dịch Vụ Weddingbook.

  • Inferences about your interests and preferences based on your usage of the Weddingbook Service.

   Những suy luận về sở thích và ưu tiên của bạn dựa trên lịch sử sử dụng Dịch Vụ Weddingbook của bạn.

  • Certain technical data, which may include:

   Một số dữ liệu kỹ thuật, có thể bao gồm:

   • URL information;

    Thông tin URL;

   • Online identifiers including cookie data and IP addresses;

    Các dữ liệu cookie và địa chỉ IP;

   • Information about the types of devices you are using such as unique device IDs, network connection types (e.g. wifi, 3G, LTE, Bluetooth) and Weddingbook application versions;

    Thông tin các loại thiết bị bạn đang sử dụng như thông tin định danh thiết bị riêng biệt, loại kết nối mạng (ví dụ như wifi, 3G, LTE hay Bluetooth) và phiên bản ứng dụng Weddingbook;

   • Your imprecise location, which may be derived or expected from certain technical data (e.g., your IP address, language setting of your device, or payment currency).

    Vị trí không chính xác của bạn, mà có thể được tìm thấy hoặc suy luận ra từ một số dữ liệu kỹ thuật nhất định (ví dụ như địa chỉ IP và cài đặt ngôn ngữ trong thiết bị của bạn, hoặc đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán).


  Payment and Purchase Data / Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng

  We may collect certain personal data if you sign up for making purchases through the Weddingbook Service. The exact personal data collected will vary depending on the payment method (e.g. direct via your mobile phone carrier or by electronic payment methods) but will include information such as:


  Chúng tôi có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định khi bạn thực hiện các thanh toán thông qua Dịch Vụ Weddingbook. Các dữ liệu cá nhân cụ thể chúng tôi thu thập sẽ khác nhau tùy theo phương thức thanh toán (ví dụ như thanh toán trực tiếp qua nhà mạng điện thoại di động của bạn, hoặc thông qua các phương thức thanh toán điện tử), nhưng sẽ đều bao gồm những thông tin như sau:


  • Name / Họ và tên;

  • Date of birth / Ngày tháng năm sinh;

  • Credit or debit card type, expiration date, and certain digits of your card number / Loại thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, ngày hết hạn, và một số chữ số của số thẻ của bạn;

  • Postal code / Mã bưu chính;

  • Mobile phone number / Số điện thoại di động;

  • Details of your purchase and payment history / Chi tiết về lịch sử mua và thanh toán của bạn.


  Contests, Surveys and Sweepstakes Data / Dữ Liệu từ Cuộc Thi, Khảo Sát và Rút Thăm Trúng Thưởng

  When you complete any forms, respond to a survey or questionnaire, or participate in a contest, we collect the personal data you provide.


  Khi bạn hoàn thành bất kỳ mẫu đơn nào, trả lời khảo sát hoặc bảng câu hỏi, hoặc tham gia cuộc thi, chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp.


  Please take note that, the provision of your Personal Data is voluntary. However, if you do not provide us your Personal Data, we will not be able to process your Personal Data for the Purposes and Additional Purposes outlined below.


  Xin lưu ý rằng, việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu các nhân của mình, chúng tôi sẽ không thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho việc tham gia vào các Dịch vụ Weddingbook.


  If you make a reservation for someone else through our website, we shall ask for that person`s personal data. In such cases, we expect you to notify such individuals of this privacy policy.


  Nếu bạn đặt lịch hẹn cho người khác thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu được cung cấp dữ liệu cá nhân của người đó. Trong những trường hợp đó, chúng tôi mong bạn sẽ thông báo cho các cá nhân đó về Chính sách Quyền riêng tư này.


 • 4. Purpose and field of use the information / Mục đích của chúng tôi khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

  For general purposes / Cho các mục đích chung

  • To respond to questions, comments and feedback from you;

   Để trả lời các câu hỏi, nhận xét và phản hồi từ bạn;

  • To communicate with you for any of the purposes listed in this Policy

   Để liên hệ với bạn cho bất kỳ mục đích nào được liệt kê trong Chính sách này;

  • For internal administrative purposes, such as auditing, data analysis, database records;

   Cho các mục đích quản trị nội bộ, chẳng hạn như kiểm toán, phân tích và lưu trữ dữ liệu;

  • To evaluate the use of the Weddingbook Website and improve Weddingbook products and services as well as enhance your experience on our Website;

   Để đánh giá việc sử dụng Trang web Weddingbook và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ Weddingbook cũng như nâng cao trải nghiệm của các bạn trên Trang web của chúng tôi;

  • For purposes of detection, prevention and prosecution of crime;

   Nhằm mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;

  • For Weddingbook to comply with its obligations under law; and you agree and consent to Weddingbook using and processing your Personal Data for the Purposes and in the manner as identified in this Policy.

   Để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; và bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng và xử lý Dữ liệu Cá nhân cho các Mục đích và theo cách thức được nêu trong Chính sách này.


  Where you are a customer of the services provided by Weddingbook / Nếu bạn là Khách hàng sử dụng các Dịch vụ Weddingbook

  • To perform the Weddingbook`s obligations in respect of any contract entered into with you;

   Để chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng được ký với bạn;

  • To provide you with any service you request;

   Để chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu;

  • To process your subscriptions and to deliver the services to you;

   Để chúng tôi xử lý các đăng ký của bạn và cung cấp các dịch vụ cho bạn;

  • Where you request to download and use the Weddingbook website or Weddingbook App (“App”), to process your request, to deliver the App to you and to provide you a license for the use of the App;

   Để xử lý yêu cầu tải xuống và sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng Weddingbook, và cho phép bạn sử dụng Ứng dụng;

  • To process your participation in any events, activities, groups, research studies, contests, promotions, polls, surveys or any productions;

   Để xử lý việc tham gia của bạn vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nghiên cứu, cuộc thi, quảng cáo, thăm dò ý kiến, khảo sát hoặc bất kỳ sản phẩm nào;

  • To process, manage or verify your application for subscription with us and to provide you the benefits offered to subscribers;

   Để xử lý, quản lý hoặc xác minh đơn đăng ký của bạn với chúng tôi và cung cấp cho bạn những lợi ích được cung cấp cho người đăng ký;

  • To validate your bookings and process payments relating to any products or services you request;

   Để xác thực đặt trước của bạn và xử lý các khoản thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn yêu cầu;

  • To understand and analyze our sales as well as your needs and preferences;

   Để nắm rõ và phân tích doanh số bán hàng của chúng tôi cũng như nhu cầu và sở thích của bạn;

  • To develop, enhance and provide products and services to meet your needs;

   Để phát triển, cải thiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của bạn;

  • To process an exchanges or returns for product;

   Để xử lý việc trao đổi hoặc trả lại sản phẩm;


  Where you are an agent, vendor, supplier, partner, contractor or service provider / Nếu bạn là đại lý, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu

  • For the purposes of engaging you to provide services or products;

   Với mục đích thu hút bạn cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm;

  • To facilitate any checking procedures that may be required by Weddingbook in order to engage you;

   Để tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ thủ tục khảo sát nào mà có thể được Weddingbook yêu cầu để thu hút bạn;

  • To process payments relating to any products or services you provide;

   Để xử lý các khoản thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn cung cấp;

  • To contact you or your Weddingbook from customers;

   Để liên hệ với bạn hoặc Weddingbook từ khách hàng;


  For Marketing and promotional purposes / Cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo

  Weddingbook may also use and process your data for other purposes such as (“Additional Purposes”):


  Weddingbook cũng có thể sử dụng và xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích khác như (“Mục đích bổ sung”):


  • To send you alerts, newsletters, updates, mails, promotional materials, special privileges, festive greetings from Weddingbook, its partners, sponsors or advertisers;

   Để gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu khuyến mại, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội từ Weddingbook, các đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo;

  • To notify and invite you to events or activities organized by Weddingbook, its partners, sponsors or advertisers;

   Để thông báo và mời bạn tham gia các sự kiện hoặc hoạt động do Weddingbook, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo tổ chức;

  • To process your registration to participate in or attend an event or activity and to communicate with you regarding your attendance at the event or activity;

   Để xử lý đăng ký tham gia hoặc tham dự một sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với bạn về sự tham dự của bạn tại sự kiện hoặc hoạt động;

  • To share your Personal Data amongst its subsidiaries, associate companies and jointly controlled entities as well as with its agent, vendor, supplier, partner, contractor or service provider who may communicate with you to market and promote their products, services, events or promotions. by way of post, telephone call, short message service (SMS), by hand and/or by email.

   Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn giữa các công ty con, công ty liên kết và các pháp nhân được đồng kiểm soát cũng như với đại lý, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu có thể liên lạc với bạn để tiếp thị sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi của họ qua đường bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn (SMS), trực tiếp và / hoặc qua email.

 • 5. Who can access the information /Ai có thể truy cập thông tin

  Transfer of Personal Data / Chuyển tiếp dữ liệu cá nhân

  Your Personal Data may be transferred to, stored, used and processed in a jurisdiction other than your home country or in another country, state and city in which you are present while using any services provided by Weddingbook (“Alternate Country”), affiliate companies or partners of Weddingbook which are located outside of your home country or Alternate Country and/or where Weddingbook servers are located outside of your home country or Alternate Country. You understand and consent to the transfer of your Personal Data out of your home country or Alternate Country as described herein.


  Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển tiếp, lưu trữ, sử dụng và xử lý ở một khu vực pháp lý khác, ngoài quốc gia cư trú của bạn; hoặc ở quốc gia, tiểu bang và thành phố mà bạn đang có mặt trong khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Weddingbook cung cấp (“Quốc gia thay thế”), để các công ty liên kết hoặc đối tác của chúng tôi được đặt bên ngoài quốc gia cư trú của bạn hoặc Quốc gia thay thế và / hoặc nơi các máy chủ Weddingbook được đặt bên ngoài quốc gia cư trú của bạn hoặc Quốc gia thay thế. Bạn hiểu và đồng ý với việc chuyển tiếp Dữ liệu Cá nhân của mình ra khỏi quốc gia cư trú của bạn hoặc Quốc gia thay thế như được mô tả ở đây.


  Disclosure to Third Parties / Chia sẻ thông tin cho các bên thứ ba

  Your personal data may be transferred, accessed or disclosed to third parties for the Purposes and Additional Purposes. Furthermore, Weddingbook may engage other companies, service providers or individuals to perform functions on its behalf, and consequently may provide access or disclose to your Personal Data to such service providers or third parties. The third parties includes but not limited any special Weddingbook partners, which include parties with whom Weddingbook collaborates with for certain events, programs and activities; Event management companies and event sponsors; Marketing research companies; Service providers, including, information technology (IT) service providers for infrastructure, software and development work; Professional advisors and external auditors, including legal advisors, financial advisors and consultants; Other entities within Weddingbook Group; and Governmental authorities to comply with statutory, regulatory and governmental requirements. Your Personal Data may also be shared in connection with a corporate transaction, such as a sale of a subsidiary or a division, merger, consolidation, or asset sale, or in the unlikely event of winding-up.


  Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho các bên thứ ba cho các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Hơn nữa, Weddingbook có thể thu hút sự tham gia của các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng và do đó có thể cung cấp quyền truy cập hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Các bên thứ ba không giới hạn các đối tác của Weddingbook, bao gồm các bên mà Weddingbook cộng tác cho một số sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định; Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện; Các công ty nghiên cứu tiếp thị; Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ sở hạ tầng, phần mềm và công việc phát triển; Cố vấn chuyên nghiệp và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và tư vấn; Các đơn vị khác trong Weddingbook Group; và Các cơ quan chính phủ theo các yêu cầu hợp pháp theo luật định. Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có thể được chia sẻ liên quan đến việc thay đổi cơ cấu của công ty, chẳng hạn như bán công ty con hoặc phân chia, sát nhập, hợp nhất, bán tài sản hoặc trong trường hợp bất khả kháng.


 • 6. Access & Correction Requests and Inquiries Limiting the Processing of Personal Data / Yêu cầu và thắc mắc về truy cập & sửa chữa và giới hạn việc xử lý dữ liệu cá nhân

  With any exceptions under applicable laws of your home country or Alternate Country, you may request for access to and/or request correction of your Personal Data, request to limit the processing of your Personal Data for the Additional Purposes and/or make any inquiries regarding your Personal Data by contacting Weddingbook: Under any laws of your home country or Alternate Country, Weddingbook reserves the right to impose a fee for access of your Personal Data in the amount as permitted therin. In respect of your right to access and/or correct your Personal Data, Weddingbook has the right to refuse your requests to access and/or make any correction to your Personal Data for the reasons permitted under law and/or where the cost of providing you to access your Personal Data is disproportionate to your or another person’s privacy risk. If you do not wish for your Personal Data to be collected via cookies on the Websites, you may deactivate cookies by adjusting your internet browser settings to disable, block or deactivate cookies, by deleting your browsing history and clearing the cache from your internet browser.


  Tùy thuộc vào bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào theo luật hiện hành của quốc gia sở tại hoặc Quốc gia thay thế, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập và / hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của mình, yêu cầu giới hạn việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các Mục đích Bổ sung và / hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn bằng cách liên hệ: Theo bất kỳ luật nào của quốc gia cư trú của bạn hoặc Quốc gia Thay thế, Weddingbook có quyền áp dụng một khoản phí để truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn với số tiền được cho phép trong đó. Đối với quyền truy cập và / hoặc chỉnh sử Dữ liệu Cá nhân của bạn, Weddingbook có quyền từ chối yêu cầu của bạn để truy cập và / hoặc thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn vì những lý do được pháp luật cho phép và / hoặc chi phí cung cấp cho bạn quyền truy cập Dữ liệu cá nhân của bạn không tương xứng với rủi ro của bạn hoặc của người khác. Nếu bạn không muốn Dữ liệu Cá nhân của mình bị thu thập qua cookie trên Trang web, bạn có thể hủy kích hoạt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của mình thành vô hiệu hóa, chặn hoặc hủy kích hoạt cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet.


 • 7. Others / Khác

  Links to Third-Party Websites / Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

  The Websites may contain links to third parties’ websites. Please note that Weddingbook is not responsible for the collection, use, maintenance, sharing, or disclosure of data and information by such third parties. If you provide information directly to such sites, the privacy policy and terms of service on those sites are applicable and Weddingbook is not responsible for the information processing practices or privacy policies of such sites.


  Trang web có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng Weddingbook không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin bởi các bên thứ ba đó. Nếu bạn cung cấp thông tin cho các trang web khác, thông tin mà bạn cung cấp sẽ không được áp dụng và chịu trách nhiệm xử lý bởi chính sách bảo mật của Weddingbook.


  Personal Information from Minors and Other Individuals / Thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên và các cá nhân khác

  As a parent or legal guardian, please do not allow the minor (individuals under 18 (eighteen) years of age) to submit Personal Data to Weddingbook under your care. In the event that such Personal Data is provided to Weddingbook, you hereby consent to the processing of the minor’s Personal Data and personally accept and agree to be bound by this Notice and take responsibility for his or her actions.


  Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên (cá nhân dưới 18 tuổi) gửi Dữ liệu Cá nhân vào Weddingbook mà không có sự giám sát của bạn. Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân đó được cung cấp cho Weddingbook, theo đây, bạn đồng ý với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của trẻ vị thành niên và cá nhân bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Thông báo này và chịu trách nhiệm về hành động của mình.


  In some circumstances you may provide personal data relating to other individuals (such as your spouse, family members or friends) and in such circumstances you represent and warrant that you are authorized to provide their personal data to Weddingbook and you obtain their consent for their personal data be processed and used in the manner as set forth in this Notice.


  Trong một số trường hợp, bạn có thể đã cung cấp dữ liệu cá nhân liên quan đến các cá nhân khác (chẳng hạn như vợ / chồng, các thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn) và trong những trường hợp đó, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được phép cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho Weddingbook và đã được họ đồng ý cho dữ liệu cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức được nêu trong Thông báo này.


  Acknowledgement and Consent / Sự thừa nhận và sự đồng ý

  By communicating with Weddingbook, using Weddingbook services, purchasing products from Weddingbook or by virtue of your engagement with Weddingbook, you acknowledge that you have read and understood this Notice and agree and consent to the use, process and transfer of your Personal Data by Weddingbook as described in this Notice.


  Bằng cách trao đổi với Weddingbook, sử dụng các dịch vụ Weddingbook, mua các sản phẩm từ Weddingbook hoặc thông qua sự gắn bó của bạn với Weddingbook, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách này, đồng thời đồng ý và chấp thuận việc sử dụng, xử lý và chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn bởi Weddingbook với tư cách được mô tả trong Chính sách này.


  Weddingbook has the right to modify, update or amend the terms of this Policy at any time by placing the updated Policy on the Websites. By continuing to communicate with Weddingbook, by continuing to use Weddingbook services, purchasing products from Weddingbook or by your continued engagement with Weddingbook following the modifications, updates or amendments to this Policy, you are treated to accept such modifications, updates or amendments.


  Weddingbook có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc bổ sung các điều khoản của Chính sách này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật trên các trang web. Bằng cách tiếp tục giao tiếp với Weddingbook, sử dụng các dịch vụ Weddingbook, mua sản phẩm từ Weddingbook hoặc bằng việc bạn tiếp tục gắn bó với Weddingbook sau các sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi của Chính sách này, chúng tôi sẽ xem như là bạn chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc bổ sung đó.


  In the event of any conflict between the English and other language versions, the English version shall prevail.


  Trong trường hợp có bất kỳ sai sót nào giữa phiên bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.


 • 8. How to contact us / Cách liên hệ với chúng tôi

  Thank you for reading our Policy. If you have any questions about this Policy, please contact us with phone number 028 7307 3066, emailing to wbs@weddingbook.com, by writing to us or contact us directly at the following address: WBS Operation Center 585/16 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quan 10, TP. Ho Chi Minh, Vietnam


  Cảm ơn bạn vì đã đọc Chính Sách này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 028 7307 3066, gửi email tới wbs@weddingbook.com, gửi thư hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ sau: WBS Operation Center 585/16 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Ho Chi Minh, Vietnam


 • WEDDING BOOK

  583 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.


Home

Home

Venue

Venue

Voucher

Voucher

Blog

Blog

Me

Me