ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA WeddingBook VIETNAM VỀ SDM

 • ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH

  Bản Điều khoản & Điều kiện này (sau đây gọi là “Điều khoản & Điều kiện”) là một phần không thể tách rời của Hợp đồng dịch vụ mà bản Điều khoản & Điều kiện này được đính kèm (sau đây gọi là “Hợp đồng”), bao gồm những quy định cho các gói dịch vụ cưới hỏi của Người sử dụng dịch vụ, là khách hàng theo Hợp đồng (sau đây gọi là “Người sử dụng”) thông qua trang web “Wedding Book Vietnam” (www.weddingbook.vn), ứng dụng di động hoặc trung tâm thương mại cưới được điều hành bởi Công ty TNHH Wedding Book Vietnam (sau đây gọi là “Wedding Book”). Mục đích của bản Điều khoản & Điều kiện này là quy định quyền và nghĩa vụ giữa Wedding Book và Người sử dụng (sau đây gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “Các Bên”) khi ký kết Hợp đồng .

 • ĐIỀU 2: ĐỊNH NGHĨA

  Trừ khi có các quy định khác, các khái niệm trong Hợp đồng và Điều khoản & Điều kiện này được định nghĩa như sau:

  1. 1.

   “Dịch vụ” là tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi Wedding Book như: Dịch vụ Studio (bao gồm Dịch vụ quay phim, chụp ảnh); Dịch vụ cho thuê áo cưới, âu phục, giày cưới, phụ kiện (gọi chung là Dịch vụ cho thuê Sản phẩm); Dịch vụ làm tóc và trang điểm.

  2. 2.

   “Dịch vụ Trọn gói” là toàn bộ các Gói Dịch vụ được cung cấp, bao gồm gói Dịch vụ Pre-Wedding và Wedding-day.

  3. 3.

   “Dịch vụ Riêng lẻ” là một hoặc một số Dịch vụ được Người sử dụng lựa chọn và nằm ngoài các Gói Dịch vụ có sẵn của Wedding Book.

  4. 4.

   “Gói Dịch vụ” hay “Gói” là tổng hợp các Dịch vụ được Wedding Book xây dựng trước dựa theo kinh nghiệm và nhu cầu thị trường, gồm Gói “Pre-Wedding” và “Wedding-day”, mỗi Gói được chia thành hai (2) hạng mức là “Hạng Chuẩn” và “Hạng Cao Cấp”. Thông tin chi tiết từng hạng mức được quy định trong Sales kit phát hành bởi Wedding Book tại từng thời điểm.

  5. 5.

   “Khoản ngoài Phí Dịch vụ” là các chi phí phát sinh ngoài các chi phí được quy định trong Gói Dịch vụ và chi phí cho Dịch vụ riêng lẻ nêu trong Sales kit, bao gồm nhưng không giới hạn phí giao hàng tới địa điểm yêu cầu của Người sử dụng, phí đi lại, ăn ở, phí phát sinh, các khoản phạt và bồi thường thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng và/hoặc Dịch vụ được cung cấp v.v…

  6. 6.

   “Phí Dịch vụ” là tổng chi phí cho tất cả các Dịch vụ, đã bao gồm thuế GTGT, mà Người sử dụng phải thanh toán cho Wedding Book đã được quy định trong Hợp đồng.

  7. 7.

   “Phí Dịch vụ bổ sung” là Phí Dịch vụ áp dụng cho các Dịch vụ khác ngoài phạm vi thỏa thuận ban đầu tại Hợp đồng hoặc Phí Dịch vụ phát sinh trong trường hợp hoãn hoặc chậm thông báo thông tin Sự kiện áp dụng cho các Dịch vụ tại Hợp đồng.

  8. 8.

   “Pre-Wedding” là Gói Dịch vụ được cung cấp liên quan đến Dịch vụ chụp studio và các Dịch vụ hỗ trợ chụp studio và được quy định cụ thể trong Sales kit..

  9. 9.

   “Sales kit” là bảng quy định chi tiết các sản phẩm và chi phí các Dịch vụ, bao gồm Gói Dịch vụ và Dịch vụ Riêng lẻ, được cung cấp bởi Wedding Book.

  10. 10.

   “Sản phẩm đính kèm Dịch vụ” hay “Sản phẩm” là các sản phẩm cung cấp bởi Wedding Book cho Người sử dụng trong quá trình thực hiện Hợp đồng thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc cho mượn.

  11. 11.

   “Sự kiện” là hoạt động mà ngày tổ chức được thống nhất giữa Wedding Book và Người sử dụng theo Hợp đồng, theo đó, nhân viên của Wedding Book sẽ cùng tham gia với Người sử dụng và cung cấp Dịch vụ theo thỏa thuận của Các Bên tại Hợp đồng, cụ thể:

   - là ngày chụp hình trong Gói Pre-Wedding; hoặc

   - là ngày tổ chức sự kiện cưới, hỏi trong Gói Wedding-day; hoặc

   - là ngày nhân viên của Wedding Book cung cấp Dịch Vụ Riêng Lẻ theo yêu cầu của Người sử dụng.

  12. 12.

   “Sự kiện bất khả kháng” là một sự kiện gây ra bởi một tình huống vượt quá sự kiểm soát hợp lý của một Bên và không thể được ngăn chặn hoặc né tránh cho dù đã tiến hành mọi biện pháp thích đáng, ví dụ như: thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, mất điện diện rộng, bất ổn dân sự và các cuộc xung đột, các hành vi khủng bố, đình công lao động, bạo động, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, hành động của chính phủ và các trường hợp được xem là bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

  13. 13.

   “Thỏa thuận Đặt cọc” là thỏa thuận ghi nhận việc Đặt cọc và các thông tin liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng của Người sử dụng. Thỏa thuận Đặt cọc được ký kết khi người sử dụng quyết định đặt chỗ tại Wedding Book.

  14. 14.

   “Wedding-day” là Gói Dịch vụ được cung cấp vào ngày cưới của Người sử dụng, bao gồm các Dịch vụ hỗ trợ cho lễ gia tiên và tiệc chính được thực hiện trong cùng một (1) ngày và được quy định cụ thể trong Sales kit.

 • ĐIỀU 3: GIẢI THÍCH VÀ CUNG CẤP ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN
  1. 1.

   Trước khi ký kết Hợp đồng, Wedding Book có nghĩa vụ cung cấp Bộ tài liệu bán hàng (Sales kit), giải thích đầy đủ các nội dung chính của bản Điều khoản & Điều kiện này và giao kèm theo Hợp đồng cho Người sử dụng.

  2. 2.

   Bằng việc ký vào Hợp đồng, Người sử dụng cũng đồng ý với những nội dung được quy định trong bản Điều khoản & Điều kiện này, và bản Điều khoản & Điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp đồng.

  3. 3.

   Nếu Người sử dụng và Wedding Book đồng ý với nội dung của Hợp đồng và các Điều khoản & Điều kiện được quy định theo đây và ký vào Hợp đồng thì có nghĩa là Hợp đồng và Điều khoản & Điều kiện đã được giao và giải thích cho Người sử dụng như quy định tại Khoản 1 Điều này.

 • ĐIỀU 4. ĐẶT CỌC - GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
  1. 1.

   Đặt cọc - Ký kết hợp đồng:

   a. Tiền Đặt cọc được thanh toán vào ngày ký Hợp đồng này. Nếu Các Bên chưa thể tiến hành ký kết, Hợp đồng sẽ đương nhiên có hiệu lực vào ngày Người sử dụng tiến hành Đặt cọc.

   b. Tiền Đặt cọc là một khoản thanh toán không hoàn lại, trừ trường hợp Người sử dụng và Wedding Book có thỏa thuận hoặc Hợp đồng có quy định khác, và sẽ được khấu trừ vào Phí Dịch vụ khi Hợp đồng có hiệu lực.

  2. 2.

   Thông báo thông tin Sự kiện

   a. Người sử dụng xác định và thông báo cho Wedding Book thông tin Sự kiện, bao gồm địa điểm tổ chức (nếu có) vào ngày ký Hợp đồng hoặc chậm nhất trước Sự kiện mười bốn (14) ngày làm việc.

   b. Trường hợp Người sử dụng thông báo trễ hơn thời hạn nêu trên, Wedding Book vẫn sẽ cố gắng sắp xếp và cung cấp Dịch vụ đến với Người sử dụng. Wedding Book có quyền yêu cầu Phí Dịch vụ Bổ sung như quy định tại Điều 9.2 hoặc chấm dứt Hợp đồng nếu không thể sắp xếp và cung cấp Dịch vụ do sự chậm trễ trong việc thông báo thông tin Sự kiện của Người sử dụng. Việc chấm dứt này sẽ được xem là do vi phạm của Người sử dụng và giải quyết theo quy định tại Điều 10 Hợp đồng.

  3. 3.

   Thông báo ngày thử và chọn trang phục

   a. Đối với Người sử dụng lựa chọn Gói Dịch vụ hoặc Dịch vụ Riêng lẻ liên quan đến trang phục, sau khi nhận được thông tin Sự kiện, Wedding Book sẽ sắp xếp ngày thử và chọn trang phục phù hợp và thông báo cho Người sử dụng (“Fitting-out Date”).

   b. Sau khi nhận thông báo từ Wedding Book, trường hợp Người sử dụng không thể tham gia Fitting-out Date do Wedding Book sắp xếp, trong vòng ba (3) ngày làm việc, Người sử dụng phải thông báo lại cho Wedding Book và đề xuất Fitting-out Date khác (nếu có). Lưu ý rằng, Fitting-out Date cần được sắp xếp trước Sự kiện ít nhất mười bốn (14) ngày làm việc để đảm bảo việc chỉnh sửa trang phục phù hợp yêu cầu của Người sử dụng.

   c. Trường hợp Fitting-out Date diễn ra sau thời hạn nêu trên dù vì bất kỳ lý do gì, Wedding Book sẽ không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến các lỗi trang phục hoặc việc trang phục không phù hợp yêu cầu Người sử dụng (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn việc các Dịch vụ khác bị ảnh hưởng do vấn đề trang phục này.

   d. Người sử dụng đồng ý rằng số lượng mẫu váy và các sản phẩm tại Wedding Book là có giới hạn theo quy định hiện hành của Wedding Book. Người sử dụng chỉ được lựa chọn các hạng mục Sản phẩm/ Dịch vụ dựa vào số lượng còn lại thực tế tại thời điểm chọn Sản phẩm/ Dịch vụ chính thức và đã thanh toán đủ 50% hoặc 100% giá trị Hợp đồng tạm tính tùy chính sách thanh toán của Wedding Book và Dịch vụ mà Người sử dụng lựa chọn.

 • ĐIỀU 5. THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ
  1. 1.

   Trừ trường hợp Hợp đồng có quy định khác, Phí Dịch vụ còn lại theo thỏa thuận tại Hợp đồng (“Phí Dịch vụ Còn lại”), sẽ được Người sử dụng thanh toán cho Wedding Book theo lịch trình sau:

   Dịch vụCó Fitting-out DateKhông Có Fitting-out Date
   Pre-Wedding, Wedding-day và Dịch vụ Riêng lẻ100% Phí Dịch vụ còn lại sẽ được Người sử dụng thanh toán vào Fitting-out Date.100% Phí Dịch vụ Còn lại sẽ được Người sử dụng thanh toán trước Sự kiện ít nhất mười bốn (14) ngày làm việc.
   Dịch vụ Trọn góiPhí Dịch vụ Còn lại sẽ được thanh toán theo hai (2) đợt vào Fitting-out Date của mỗi đợt như sau:

   - Đợt 1: toàn bộ Phí Dịch vụ còn lại của gói Pre-Wedding và các chi phí liên quan (nếu có); và

   Đợt 2: toàn bộ Phí Dịch vụ còn lại của gói Wedding-day và các chi phí liên quan (nếu có).

   Phí Dịch vụ Còn lại sẽ được thanh toán theo hai (2) đợt, trước Sự kiện của mỗi đợt ít nhất mười bốn (14) ngày làm việc như sau:

   - Đợt 1: toàn bộ Phí Dịch vụ còn lại của gói Pre-Wedding và các chi phí liên quan (nếu có); và

   - Đợt 2: toàn bộ Phí Dịch vụ còn lại của gói Wedding-day và các chi phí liên quan (nếu có).

  2. 2.

   Thanh toán Phí Dịch vụ bổ sung và Khoản ngoài Phí Dịch vụ

   a. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp có phát sinh Phí Dịch vụ bổ sung và Khoản ngoài Phí Dịch vụ, Các Bên sẽ tiến hành ký kết Phụ lục Hợp đồng hoặc các thỏa thuận tương tự để ghi nhận các chi phí này. Thời gian và phương thức thanh toán sẽ được xác định bởi Wedding Book. Người Sử dụng sẽ chịu một khoản lãi theo quy định pháp luật trong trường hợp chậm thanh toán Phí Dịch vụ bổ sung và Khoản ngoài Phí Dịch vụ theo yêu cầu của Wedding Book.

   b. Trường hợp xảy ra mất mát, hư hỏng đối với các Sản phẩm của Wedding Book, để tránh tranh chấp, chi phí bồi thường được quy định cụ thể như sau:

   - Sản phẩm bị rách, cháy, biến dạng, đổi màu, Người sử dụng thanh toán 70% giá bán Sản phẩm.

   - Làm mất, hư hỏng toàn bộ, không thể khắc phục, Người sử dụng thanh toán 100% giá bán Sản phẩm.

   - Trường hợp Người sử dụng chậm trả Sản phẩm, mỗi ngày chậm trả sẽ tính là một (1) ngày thuê thêm sản phẩm.

  3. 3.

   Phương thức thanh toán: tiền mặt, thanh toán thẻ hoặc chuyển khoản.

 • ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
  1. 1.

   Người sử dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt thông tin Sự kiện đã đặt trước để tránh gây ảnh hưởng cho những Người sử dụng khác. Trường hợp bất kỳ nội dung nào của Hợp đồng bị thay đổi, Người sử dụng phải ngay lập tức thông báo cho Wedding Book biết và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc không thông báo cho Wedding Book theo quy định.

  2. 2.

   Người sử dụng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn Tiền Đặt cọc, Phí Dịch vụ và Khoản ngoài Phí Dịch vụ (nếu có) cho Wedding Book theo quy định tại Hợp đồng và Điều khoản & Điều kiện này.

  3. 3.

   Người sử dụng có trách nhiệm cho sự an toàn cá nhân, cụ thể Người sử dụng sẽ tự chịu trách nhiệm đối với tài sản và sự an toàn sức khỏe của bản thân mình trong quá trình tiến hành Dịch vụ.

  4. 4.

   Wedding Book luôn mong muốn mang đến trải nghiệm Dịch vụ tốt nhất cho Người sử dụng. Do đó, trường hợp Người sử dụng không hài lòng với bất kỳ Dịch vụ và/hoặc nhân viên nào của Wedding Book hoặc có yêu cầu nào khác với thỏa thuận ban đầu của Các Bên tại Hợp đồng, Người sử dụng cần ngay lập tức thông báo đến Wedding Book để Wedding Book có hướng giải quyết phù hợp. Cần lưu ý rằng:

   a. Wedding Book sẽ không chịu trách nhiệm cho các khiếu nại, yêu cầu được đưa ra sau khi Người sử dụng đã xác nhận đồng ý với Dịch vụ và Sản phẩm kèm theo Dịch vụ được cung cấp bởi Wedding Book trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

   b. Trường hợp Người sử dụng có hành vi chửi mắng, lăng mạ hay bạo hành đối với nhân viên thực hiện và cung cấp Dịch vụ sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, đồng thời, Hợp đồng sẽ tự động chấm dứt kể từ ngày có hành vi này.

   Trong các trường hợp nêu trên, mọi chi phí mà Người sử dụng đã thanh toán cho Weddingbook sẽ không được hoàn trả lại. Ngoài ra, Wedding Book còn có quyền yêu cầu Người sử dụng thanh toán các Khoản ngoài Phí Dịch vụ (nếu có) theo quy định tại bản Điều khoản & Điều kiện này.

  5. 5.

   Người sử dụng được cung cấp tất cả Dịch vụ và các Sản phẩm kèm theo Dịch vụ theo nội dung chi tiết của Hợp đồng. Người sử dụng có nghĩa vụ hoàn trả Sản phẩm kèm theo Dịch vụ trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày Wedding Book bàn giao các Sản phẩm này cho Người sử dụng.

  6. 6.

   Đối với Dịch vụ quay phim và chụp ảnh, Người sử dụng sẽ nhận được dữ liệu (tệp gốc) trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày diễn ra Sự kiện ngày chụp. Sau thời hạn này, Wedding Book sẽ không có trách nhiệm bảo quản dữ liệu (tệp gốc) cho Người sử dụng.

  7. 7.

   Sẽ không có vấn đề gì khi Người sử dụng viết bài đánh giá về Weddingbook. Nhưng trong trường hợp Người sử dụng lan truyền những nội dung xuyên tạc sai sự thật đi khắp nơi bao gồm cả phạm vi trên mạng xã hội, thì Người sử dụng sẽ có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định của Pháp luật.

  8. 8.

   Người sử dụng được hưởng các quyền và nghĩa vụ khác trong Hợp đồng, bản Điều khoản & Điều kiện này, thỏa thuận giữa Các Bên và quy định pháp luật.

 • ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA WEDDING BOOK
  1. 1.

   Wedding Book có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung Dịch vụ nêu trong Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng (nếu có) đã ký.

  2. 2.

   Wedding Book có trách nhiệm cung cấp chất lượng Dịch vụ tốt nhất và chịu trách nhiệm theo nguyên tắc minh bạch, trung thực và bảo mật thông tin.

  3. 3.

   Wedding Book có trách nhiệm lưu giữ dữ liệu (tệp gốc) của Người sử dụng trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày chụp. Sau khoảng thời gian này, Wedding Book sẽ không có trách nhiệm bảo quản dữ liệu (tệp gốc) của Người sử dụng.

  4. 4.

   Wedding Book có quyền từ chối cung cấp ảnh cho gia đình hoặc người thân của Người sử dụng, trừ trường hợp nhận được thông báo từ Người sử dụng.

  5. 5.

   Wedding Book có quyền từ chối thực hiện Dịch vụ theo các quy định tại Điều khoản & Điều kiện này hoặc yêu cầu của Người sử dụng nếu có rủi ro về an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc rủi ro về thiệt hại đối với tài sản của bên thứ ba hoặc thiết bị và cơ sở của Wedding Book hoặc các lý do, trở ngại chính đáng khác khiến Wedding Book không thể tiếp tục thực hiện Dịch vụ hoặc yêu cầu của Người sử dụng.

  6. 6.

   Wedding Book có thể sử dụng tất cả hình ảnh của Người sử dụng để quảng bá thương hiệu của Wedding Book dưới hình thức một bài báo trên các kênh tin tức hoặc phương tiện truyền thông nếu Người sử dụng đồng ý.

  7. 7.

   Wedding Book có thể thay đổi nhân viên phụ trách trong các trường hợp có lý do chính đáng, bao gồm nhưng không giới hạn việc nhân viên đó đó bị tai nạn hoặc chấm dứt quan hệ lao động với Wedding Book.

  8. 8.

   Raw File là sản phẩm thuộc quyền tác giả của Weddingbook và sẽ không gửi cho Người sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Tệp gốc mà Weddingbook gửi cho Người sử dụng là tệp có định dạng JPEG và dung lượng khoảng 5MB.

  9. 9.

   Wedding Book được hưởng các quyền và nghĩa vụ khác trong Hợp đồng, bản Điều khoản & Điều kiện này, thỏa thuận giữa Các Bên và quy định pháp luật.

 • ĐIỀU 8. BẤT KHẢ KHÁNG
  1. 1.

   Trong trường hợp việc thực hiện nghĩa vụ của một Bên bị ngăn chặn hoặc trì hoãn do Sự kiện Bất khả kháng, Bên đó sẽ ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Bên kia không muộn hơn bốn mươi tám (48) giờ kể từ ngày diễn ra Sự kiện Bất khả kháng đó, trình bày yếu tố cấu thành Sự kiện Bất khả kháng, cung cấp bằng chứng liên quan và dự đoán thời gian bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng. Bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng sẽ được miễn trừ các trách nhiệm cho việc trì hoãn thực hiện Hợp đồng đối với Bên còn lại trong phạm vi bị ảnh hưởng chỉ do Sự kiện Bất khả kháng, nhưng sẽ thực hiện các hành động cần thiết để có thể thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng. Nếu Sự kiện Bất khả kháng ngăn chặn hoặc làm trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ vượt quá mười lăm (15) ngày làm việc, Bên còn lại có quyền chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng. Hậu quả của việc chấm dứt Hợp đồng do Sự kiện Bất khả kháng sẽ căn cứ theo thỏa thuận của Các Bên và/hoặc quy định của pháp luật.

 • ĐIỀU 9. HOÃN SỰ KIỆN
  1. 1.

   Người sử dụng có thể hoãn Sự kiện một (1) lần, không quá ba mươi (30) ngày làm việc, tính từ ngày dự kiến tổ chức Sự Kiện trước đó, mà không phải trả thêm Phí Dịch vụ bổ sung trong các trường hợp sau:

   a. Thời điểm thông báo thông tin Sự kiện mới phù hợp quy định tại Điều 4 nêu trên; hoặc

   b. Ngày diễn ra Sự kiện của Gói Pre-Wedding hoặc Dịch vụ riêng lẻ liên quan đến Dịch vụ studio bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các trở ngại khách quan mà Các Bên không thể lường trước được được và không thể bố trí một thời điểm khác cùng ngày để thực hiện Dịch vụ.

  2. 2.

   Các trường hợp hoãn Sự kiện khác không đáp ứng quy định tại Điều 9.1 này hoặc việc hoãn Sự kiện theo Hợp đồng diễn ra từ lần thứ hai vì bất kỳ lý do gì, Người sử dụng sẽ phải thanh toán thêm phần Phí Dịch vụ bổ sung tương ứng với 20% Phí Dịch vụ theo Hợp đồng cho mỗi lần hoãn.

  3. 3.

   Trong mọi trường hợp hoãn Sự kiện:

   a. Người sử dụng vẫn phải thanh toán Khoản ngoài Phí Dịch vụ cho Wedding Book trong ngày diễn ra Sự kiện bị hủy (nếu có) và ngày diễn ra Sự kiện thay thế.

   b. Nếu thời điểm thông báo thông tin Sự kiện mới không phù hợp quy định tại Điều 4, Wedding Book vẫn có quyền chấm dứt Hợp đồng nếu không thể sắp xếp và cung cấp Dịch vụ do sự chậm trễ trong việc thông báo thông tin Sự kiện của Người sử dụng. Việc chấm dứt này sẽ được xem là do vi phạm của Người sử dụng và giải quyết theo quy định tại Điều 10 Hợp đồng.

 • ĐIỀU 10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
  1. 1.

   Hợp đồng được chấm dứt trong các trường hợp sau:

   a. Khi Người sử dụng nhận đủ Dịch vụ từ Wedding Book, hoàn thành việc thanh toán và hoàn trả các sản phẩm theo đúng cam kết cho Wedding Book. Trong trường hợp này, Hợp đồng sẽ xem như được thanh lý hết quyền, nghĩa vụ của Các Bên mà không có bất kỳ vướng mắc hay tranh chấp gì;

   b. Các Bên đồng ý chấm dứt thỏa thuận bằng văn bản;

   c. Hợp đồng chấm dứt bởi Người sử dụng theo quy định tại Điều 10.2 này;

   d. Wedding Book từ chối thực hiện Dịch vụ trong trường hợp quy định tại Điều 7.5;

   e. Một Bên thực hiện Hợp đồng chết, phá sản, giải thể theo quy định pháp luật;

   f. Các trường hợp khác theo quy định pháp luật và Điều khoản & Điều kiện này.

  2. 2.

   Hợp đồng được xem là chấm dứt bởi Người sử dụng trong các trường hợp sau:

   a. Người sử dụng thông báo đơn phương chấm dứt hoặc hủy việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của Wedding Book;

   b. Người sử dụng từ chối sử dụng Dịch vụ do sự thay đổi người chính đáng từ Wedding Book;

   c. Người sử dụng chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng cho bên thứ ba;

   d. Người sử dụng vắng mặt vào ngày diễn ra Sự kiện mà không thông báo trước với Wedding Book và không có lý do chính đáng hoặc;

   e. Người sử dụng vi phạm nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng và Điều khoản & Điều kiện này; và

   f. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 4.2(b), Điều 6.4(b) và Điều 9.3(b).

  3. 3.

   Cần lưu ý rằng, sau khi nhận các khoản thanh toán từ Người sử dụng, Wedding Book luôn nỗ lực thực hiện và hoàn tất các nghĩa vụ của Hợp đồng. Tuy nhiên, để tránh hiểu lầm, trường hợp Hợp đồng chấm dứt theo Điều 10.1(d) hoặc Điều 10.1(e) này, Các Bên đồng ý rằng Wedding Book chỉ hoàn lại Tiền Đặt cọc hoặc Phí Dịch vụ còn lại sau khi đã cấn trừ Phí Dịch vụ, Phí Dịch vụ bổ sung và Khoản ngoài Phí Dịch vụ (nếu có) mà Wedding Book đã thực hiện.

  4. 4.

   Nếu Hợp đồng chấm dứt bởi Người sử dụng theo Điều 10.2, Wedding Book có quyền giữ lại toàn bộ Tiền Đặt Cọc và Phí Dịch vụ mà Người sử dụng đã thanh toán đồng thời yêu cầu Người sử dụng thanh toán Phí Dịch vụ còn lại mà Người sử dụng chưa thanh toán, Phí Dịch vụ bổ sung và Khoản ngoài Phí Dịch vụ (nếu có). Trong trường hợp này, Người sử dụng có nghĩa vụ thanh toán một khoản tiền lãi phát sinh theo quy định pháp luật trong trường hợp chậm thanh toán.

  5. 5.

   Các trường hợp chấm dứt còn lại theo quy định tại Điều 10.1 này sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của Các Bên, quy định của pháp luật và/hoặc quyết định có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền.

 • ĐIỀU 11. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
  1. 1.

   Các Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã nêu trong Hợp đồng và Điều khoản & Điều kiện. Trường hợp có sự khác biệt giữa Hợp đồng và Điều khoản & Điều kiện này, thỏa thuận tại Hợp đồng sẽ được ưu tiên áp dụng.

  2. 2.

   Việc giải thích và thực hiện Hợp Đồng và Điều khoản & Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

  3. 3.

   Bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Hợp Đồng và Điều khoản & Điều kiện này bị vô hiệu hoặc không được thi hành sẽ dẫn đến việc điều khoản hoặc quy định đó bị vô hiệu hoặc không thể thi hành mà không làm các điều khoản hoặc quy định còn lại của Hợp Đồng và Điều khoản & Điều kiện này bị vô hiệu hoặc không được thi hành hoặc ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thi hành của các điều khoản hoặc quy định khác của Hợp Đồng và Điều khoản & Điều kiện này.

  4. 4.

   Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này, Các Bên sẽ tiến hành giải quyết tranh chấp bằng thương lượng hòa giải. Trong trường hợp Các Bên không thể đạt được thỏa thuận hòa giải, một trong Các Bên có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Hội đồng ba (03) trọng tài viên được chỉ định theo quy tắc VIAC. Địa điểm giải quyết tranh chấp là TP. Hồ Chí Minh.

  5. 5.

   Hợp đồng, bao gồm các Phụ lục (nếu có) và Điều khoản & Điều kiện, sẽ được hiểu là một văn bản toàn vẹn và điều chỉnh các thỏa thuận giữa Các Bên. Bất kỳ sửa đổi bổ sung nào liên quan đến Thỏa thuận Đặt cọc, Hợp Đồng và Điều khoản & Điều kiện này sẽ không có hiệu lực trừ khi, và cho đến khi, có thỏa thuận bằng văn bản được ký bởi đại diện hợp pháp của Các Bên.

  6. 6.

   Hợp đồng, bao gồm các Phụ lục (nếu có) và Điều khoản & Điều kiện này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.